Uzman ekibimiz ile, çatı tamiri konusunda 1980 Yılından beri hizmet vermekteyiz. En uygun fiyatlarla çatı tamiri hizmeti veren firmamız ülkemizin en iyi çatı tamiri firmalarındandır.Çatı tamiri, tadilatında kaliteyi nesilden nesile aktarmayı planlıyoruz.

Çatı tamiri sektöründe önde gelen firmalardan biriyiz. Ustalarımıza güveniyoruz, yaptığımız işlerin altına imzamızı atıyoruz. Çatı Servis'ten aldığınız her hizmet garantilidir.

Apartman Çatı Tamiri Kime Aittir

Cevap: Aparman çatı tamiri kime aittir apatman kat mülkiyeti kanunu kapsamında yer alan esaslara göre çatılar tamir onarım ve tadilat ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan; ortak alanlar arasında yer alıyor. Apartmanlarda bağlı olarak tüm kat maliklerinin çatı hususunda söz söyleme hakkı bulunuyor. Bu hakkın yanı sıra, çatı tamiri karşılanması gibi bir sorumlulukları da bulunuyor.Çatı katının tek bir malikin kullanımında olması durumunda da durum değişmiyor. Çatı ile ilgili giderler tüm kat malikleri tarafından karşılanıyor.

Apartman Çatı Tamiri

Apartman Çatılarında Teraslı Dubleks Tamiri Kime Aittir

Cevap : Yönetim planınızda aksine düzenlenmiş bir hüküm yok ise;Teras dubleksinizin teras alanı sizin kullanımızda olduğundan bu bölümden ötürü sizin dairenizde ve /veya alt dairede oluşan hasarların giderilmesi ve terasın yenilenmesinden siz sorumlusunuz.

Bununla beraber sizin  de üstündeki çatı veya ortak kullanıma haiz teras alanı ortak alan olarak değerlendirilir ve buralarda meydana gelen hasar , tamir ve yenilemelerden tüm kat malikleri - siz de dahil- sorumludur. Buralardan gördüğünüz hasarlardan da siz dahil tüm kat malikleri sorumludur. 


                                                         SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

       

İşbu sözleşme,bir tarafta Kocayol Cd. Servi Apt. No: 1 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim   ÇATI SERVİS  ( Protokol metininde '' YÜKLENİCİ ,, olarak anılacaktır.) ile diyer taraftan ............................................................................................................. arasında akdedilmiş bulunmaktadır. ( Protokol metnin de '' İŞVEREN ,, olarak anılacaktır.)


1- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme, YÜKLENİCİ tarafından İstanbul İli,................................................................................................adresinde bulunan............................................................apartman çatılarında tamiri ve onarım tadilat işinin, işbu sözleşme ile hüküm altına alınan şartlar dahilinde yapılması hakkındadır.


2- YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAK  İŞLER

2.1- Çatı kiremit aktarması.

3.2- Çatı kiremit altı membran kaplanması.

4.3- Çatı Baca dibi izolasyonu yapımı.

5.4- Çatı gizli dere izolasyonu ve oluk tamiri.

6.5- Çatı havalandırma çamların tamiri.

7.6- Çatı arası ısı izolasyonu.

8.7- Çatı asansör kulesi su yalıtımı yapımı.

9.8- Çatı temizliği

10.9- Sözleşmeden kaynaklı tüm tadilatların yapılması için çatı ya çıkışların gerek olursa vinç yardımı ile yapılması hususu YÜKLENİCİ' nin sorumluluğudadır.


3- İŞİN BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

İşin bedeli, ........................... TL+KDV (............................................... KDV ) olup, bu bedele sözleşme konusu iş için gereken tüm malzeme ve işçilik ücreti dahildir. İşbu miktar, .................. şeklinde  YÜKLENİCİ' ye ödenecektir.

4- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

4.1- Sözleşme konusu çatı işlerin yapılabilmesi için gerekli tüm malzeme ve işçilik YÜKLENİCİ ye aittir.

4.2- YÜKLENİCİ, İşbu sözleşme ile belirlenen tüm işlemleri ................. tarihi mesai bitimine dek bitireceğini hiçbir şarta bağlı olmadan kabul ve beyan eder. Yüklenici, işbu sözleşme ve onaylanan iş programı çerçevesinde işi özenle ve süresinde yapmak ile yükümlüdür. İş yukarıda belirtilen tarihte veya uzatılan sürede bitmediği takdirde geçen her gün için ...................... TL tutarında gecikme cezası kesilir. Gecikme süresi ............. günü geçtiği takdirde İŞ SAHİBİ ÇATI SERVİS işi feshetmekte veya cezalı olarak işe devam ettirmekte serbesttir.

4.3- Yüklenici, çatı tadilatın her aşamasından tüm malzeme, nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan sorumludur.

4.4- Yüklenici, işin her aşamasında İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ hükümlerini yerine getirmekle ve uygulamak ile yükümlüdür. Aksi halde, hiçbir şekilde  İŞVEREN' in sorumlu olmayacağını, İŞVEREN tarafından ödenmesi gereken her türlü ödeme hakkında da kendisine rücu edilebileceğini, YÜKLENİCİ kayıtsız ve şartsız olarak kabul eder.

4.5- Yüklenici, işin her aşamasında bu iş için istihdam edeceği çatı ustaların çalışmaları sırasında iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur.

İşveren her hangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6- Yüklenici, işin başlangıcında bitimine kadar çatı tamiri ve tadilat yapımı alanında, şantiye sahasında, yasalar, tüzükler ve şartnamelerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır.

4.7- Yüklenici, işin çatı yapımı anında tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gereken önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek tüm zararlardan yüklenici tarafından karşılanacaktır. İşverenin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.8- Yüklenici, çalışanlarının üçüncü kişilere vereceği zararlarda dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan sorumludur.

4.9- Yüklenici, gerekli malzeme ve her türlü makine, araç ile yardımcı personeli ve çatı ustası temin etmek zorundadır.

4.10- Yüklenici, gerek kendisinin gerekse çalıştıracağı yardımcı personelin tüm sigorta işlemlerinden sorumlu olup, primlerinin ödendiğine dair belgeleri derhal işverene teslim edecektir.

4.11- YÜKLENİCİ, İŞVEREN tarafından çatı onarımı kontrolü sonucunda tespit edelen fenni şartlara, proje, sözleşme şart ve eklerine göre hatalı, eksik veya yanlış uygulamaları tamamlamak veya düzeltmekle yükümlüdür.

4.12- İşbu sözleşmede kaynaklanan çatı onarım işlerin yapılması üzerine doğan inşaat artıkları YÜKLENİCİ tarafından temizlenerek iş yeri dışına çıkarılacaktır.

4.13- Garanti süresi, işin tamamlanmasından ve teslim tutanağı düzenlenmesinden itibaren .................. olarak belirlenir. Garanti süresinde, uygulama hatalarından kaynaklanan tüm çatı onarımlar, YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

4.14- YÜKLENİCİ, bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu işi İŞVEREN' İN onayı olmadıkça hiçbir şart dahilinde, üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devir ve temlik edemez. Aksi takdirde, İŞVEREN dilerse sözleşmeyi ter taraflı feshetme hakkına sahiptir. YÜKLENİCİ, işin belirli kısımlarını kendi sorumluluğu altında ve işverenin yazılı onayını alarak alt yüklenicilere verebilir.

4.15- İŞVEREN, çatı işin kontrolünü kendi yapmakta veya başka kişi veya kurumlara yaptırmakta serbesttir. YÜKLENİCİ, işin kontrolü sonucunda fenni şartlara, proje, sözleşme şart ve eklerine göre hatalı, eksik veya yanlış uygulamaları tamamlamak veya düzeltmekle yükümlüdür.


5- GARANTİ SÜRESİ

Garanti süresi, çatı tadilat işin tamamlanmasından ve teslim tutanağı düzenlenmesinden itibaren ......... Ay olarak belirlenmiş olup garanti süresinde, uygulama hatalarından kaynaklanan tüm onarımlar, YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.


6- TEBLİGAT ADRESLERİ

YÜKLENİCİ' nin  kanuni adres olarak .......................................................................................................  ÇATI SERVİS Gösterilmiş olup YÜKLENİCİ bu adreste meydana gelen değişiklikleri en geç 3 ( üç ) gün içerisinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu adrese yapılacak her türlü tebligatlar aynı gün kendisine yapılmış sayılır.

İşbu sözleşme, iki ( 2 ) sahife ve dört ( 4 ) madde halinde bir asıl olarak taraflarca .................... tarihinde imza altına alınmıştır. Sözleşme' nin aslı İŞVEREN' de bırakılmış olup İŞVEREN tarafından aslı gibidir yapılmış bir örneği YÜKLENİCİ' ye teslim edilecektir.

Saygılarımızla 

Çatı Servis

 

Not: Bu sözleşme örneği siz değerli müşterilerimizin olası kayıplara engel olmak için yaptıklarınızı ve sözleşme yapıyor musunuz? Soruna cevap vermek için ÇATI SERVİS tarafından hazırlanmıştı.


Çatı servis firmasında çatıda çalışacak kişilerin yeterli bilgiye, deneyime ve yeteneğe sahip olmaktır.Çatı onarımı esnasında her türlü emniyet tedbiri ve çalışan personel ssk pırımleri firmamız tarafından sağlanmaktadır.Çatı tamiri ve tadilat işlerinde çalışan ustalarımız kardeşler ve kuzenlerden meydana gelmektedir.

Çatı servis ustaları

çatı servis ustası

Çatı teres su yalıtım ürünleri, üretici firmanın ve standartların önerisine uygun sarfiyat  ve kat adedinde uygulamalıdır.

Seramik altına yarı elastik tabiri pazarda sıkça kullanılan ama herhangi bir bilimseliği olmayan bir kavramdır. Doğru ürün tercihi için seramik altı TS-EN 14891 standardındaki ürün sınıflarına göre tercih edilmelidir.

Bitümlü su yalıtım membranlar, temellerde ve teras çatılarda en az iki kat uygulanır. Yüzde 5` ten daha fazla eğimli çatılarda ve don bölgesi dışında tek kat 4 mm örtü uygulanabilir.Çatı gizli dere ve oluk yağmur inişleri ve süzgeçlerin kesinlikle yer yıl apartman ve villalarda, fabrikalarda periyodik temizlikleri yapılmalıdır.

Çatı tamiri ve tadilat uygulamaları yapacak uygulayıcının yeterli deneyime sahip olduğunu belgelenlendirmesi veya çatı ustalarının da işin uzmanı olan, MYK (Mesleki yeterlilik belgesi) veya MEB (Milli eğitim bakanlığı) sertifikalı olması gerekmektedir. Çatı servis çalışan ustaların yeterli bilgi ve sertifikaları bulunmaktadır